Aktualności
Aktualności

Zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych.

Minister Rozwoju i Finansów planuje również wprowadzenie w 2018 roku zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych. Zgodnie z projektem, podatnicy obowiązani będą stosować kasy fiskalne podłączone „on line” (przez internet) do serwera Ministerstwa Finansów, gdzie będą zapisywane w czasie rzeczywistym wszystkie wystawione paragony fiskalne. Przy czym dotychczasowe kasy fiskalne będą musiały być stopniowo wycofywane z użycia. Najszybciej, bo prawdopodobnie do końca 2018 roku, będą musiały być wycofane kasy fiskalne z papierową kopią paragonów fiskalnych. Dłuższy o kilka lat, bo do końca 2022 roku będzie termin wycofania z użycia kas z elektroniczna kopią paragonów.

Jednocześnie niektóre branże zobowiązane będą wprowadzić kasy fiskalne „on line” wcześniej. Podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży paliw do silników spalinowych nowe kasy będą zobowiązani wprowadzić do końca 2018 roku. Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane do 30 czerwca 2019 a świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i usługi fitness do końca 2019 roku.

Przy czym, planuje się, że zamiana „starej” kasy na „nową on line” będzie w znacznej części refundowana przez Ministra Finansów. Planuje się możliwość odliczenia 90% ceny nowej kasy , nie więcej niż 1000 zł, od podatku VAT przypadającego do zapłaty.

W planach jest również wprowadzenie przepisu, który będzie umożliwiał wystawienie faktury w oparciu o istniejący wcześniej paragon fiskalny tylko w przypadku gdy na paragonie będzie umieszczony (poprzez wydruk z kasy) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy. Ma to zapobiec zbieraniu paragonów od różnych osób i wystawianie w oparciu o te zebrane paragony faktur za usługi lub towary, które nie zostały zakupione przez podmiot na który wystawiana jest faktura. Inaczej pisząc ma to uniemożliwić proceder wystawiania „lewych” faktur i tworzenie sobie zarówno „lewych” kosztów jak i bezpodstawnego odliczania podatku VAT.

Podzielona płatność za dokonywane zakupy.

Minister Rozwoju  i Finansów planuje wprowadzić, prawdopodobnie od 1 lipca 2018 roku, zasadę podzielonej płatności, zwanej również z języka angielskiego „split payment”. Procedura ta polegać będzie, w dużym uproszczeniu, na dokonywaniu zapłaty przelewem za faktury dokumentujące zakupy w dwóch częściach: jedna to kwota netto faktury, a druga to kwota podatku VAT z faktury. Przy czym kwota podatku VAT będzie musiała być wpłacona na specjalny rachunek bankowy naszego kontrahenta – wydzielony specjalnie do podatku VAT. Podzielona płatność nie będzie, przynajmniej na razie, obowiązkowa, jednakże dokonanie zapłaty w formie „podzielonej płatności” netto i vat będzie zapewniało nam bezpieczeństwo i brak sankcji, gdyby nasz kontrahent okazał się oszustem i nie odprowadzał podatku VAT do urzędu skarbowego.

O szczegółach podzielonej płatności poinformuję Państwa gdy przepisy w tym zakresie nabiorą ostatecznego kształtu a termin wejścia w życie będzie znany.

Jednolite pliki kontrolne

Ustawodawca wprowadził od 1 lipca 2016 roku obowiązek raportowania do Ministra Finansów zarówno sprzedaży (wystawianych faktur) jak i zakupów. Od tej daty obowiązek ten dotyczył jedynie największych podmiotów gospodarczych.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten został rozszerzony na średnich i małych podatników, a od 1 stycznia 2018 dotyczy również mikroprzedsiębiorców.

Tak więc od 1 stycznia 2018 roku każdy podatnik będący czynnym podatnikiem VAT (rozliczający ten podatek) jest zobowiązany do systematycznego, comiesięcznego sporządzania i przekazywania jednolitych plików kontrolnych rejestrów (ewidencji) dla celów podatku od towarów i usług (VAT) do Ministerstwa Finansów. Obowiązek ten dotyczy zarówno sprzedaży jak i zakupów, przy czym podkreślić należy, że musi to być jeden plik elektroniczny, mimo że podatnik prowadzi osobne ewidencje sprzedaży i zakupów a często po kilka ewidencji w każdym rodzaju.

Raportowanie – przesyłanie informacji – do Ministra Finansów musi być dokonywane w postaci tak zwanego „Jednolitego Pliku Kontrolnego”, to znaczy w specjalnym formacie elektronicznym ustalonym przez Ministra Finansów i musi być dokonywane co miesiąc, najpóźniej w terminie składania deklaracji VAT za określony miesiąc.

Za nieprzesłanie lub przesłanie po terminie grozi odpowiedzialność karna skarbowa.

Podatnicy są zobowiązani wysłać pierwsze jednolite pliki kontrolne za miesiąc styczeń 2018 roku czyli w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2018 r.

Ci z Państwa, którzy rejestry dla potrzeb podatku VAT, zarówno sprzedaży jak i zakupów prowadzą samodzielnie, muszą zadbać o możliwość generowania właściwych plików jpk i przesyłanie ich samodzielnie na serwer Ministra Finansów. 

Od 1 lipca 2018 roku wprowadzono również obowiązek przekazywania, na żądanie organów podatkowych, jednolitych plików kontrolnych dotyczących wszystkich pozostałych ewidencji podatkowych, zarówno dla celów podatku VAT jak i podatku dochodowego (księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe oraz raporty kasowe czy bankowe). Warto zaznaczyć, że również banki będą miały obowiązek przekazywania do Ministra Finansów historii rachunków bankowych przedsiębiorców w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Pliki dotyczące faktur sprzedaży będą musiały zawierać nie tylko wykaz faktur i kwoty zbiorcze, ale również wszystkie pozycje (towary) faktury.

Ustalenie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT

Pragnę Państwu przypomnieć, że od 1 stycznia 2017 organ podatkowy (urząd skarbowy lub urząd celno - skarbowy) ustali dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% w sytuacji, określając to bardzo ogólnie, gdy bezprawnie odliczono podatek zawarty w fakturach dokumentujących zakup lub 100 % gdy faktura kosztowa wystawiona będzie przez podmiot nieistniejący lub dostawa towarów lub świadczenie usług nie miały faktycznie miejsca (tzw puste faktury – handel fakturami).

W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości organ podatkowy nie tylko skoryguje rozliczenie podatkowe o niesłusznie odliczony podatek vat ale wymierzy dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30 lub 100 % tego niesłusznie odliczonego podatku.

Zmiany w zakresie ewidencji prowadzonych dla celów podatku VAT.

Od 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie obowiązek prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Tak więc Ci z Państwa, którzy na mocy umowy ze mną prowadzą poszczególne ewidencje VAT (np. ewidencję sprzedaży) samodzielnie zobowiązani są do dokonania zmian wykorzystywanego oprogramowania na takie, które wypełnia wymagania dla ewidencji elektronicznych.

Dla pozostałych z Państwa ta zmiana nie ma praktycznego znaczenia, gdyż ewidencje te prowadzone są przez moją kancelarię w sposób całkowicie zgodny z przepisami.ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO od 1 stycznia 2017 roku

 Wśród wielu zmian w zakresie podatku dochodowego, najważniejszą, niezwykle istotną, jest zmiana kwoty do jakiej zobowiązania z tytułu płatności faktur mogą być regulowane gotówkowo.

Zmiana ta wynika w ze zmiany Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Do 31.12.2016 zobowiązania w transakcjach gospodarczych mogą być regulowane w formie gotówkowej do wysokości równowartości 15.000,- Euro (czyli ponad 60.000 zł)

Zauważyć trzeba, że w rzeczywistości przepis ten był martwy, gdyż nie istniały sankcje (kara) za naruszanie tego przepisu.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie. Kwotą graniczną dla transakcji gotówkowych jest kwota 15.000 zł. Tak więc limit dla tych transakcji został obniżony ponad czterokrotnie. Do 31.12.2016 było 15.000 EURO a od 1.01.2017 jest to 15.000 ZŁOTYCH.

Przy czym ustalono również sankcję za naruszanie tego przepisu. Z Ustaw o podatku dochodowym wynika, że jeżeli zobwoiązanie wynikające z transakcji o wartości ponad 15.000 zł zostanie zapłacona gotówką, to faktura dokumentująca taką transakcję nie może być kosztem uzyskania przychodu. Czyli faktura ta nie obniży dochodu.  

Roboty budowlane – objęcie tzw odwrotnym obciążeniem robót wykonywanych przez podwykonawców.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana w sposobie opodatkowania usług budowalnych wykonywanych przez podwykonawców.

Takie podmioty nie opodatkowują już swoich usług stawkami 23 i 8 %, tylko usługi te nie podlegają u nich podatkowi VAT (na fakturze zapis „nie podlega” – „np” w miejscu stawki i zero kwoty podatku VAT). Usługi te są opodatkowane u nabywców tych usług. Na fakturze wystawianej przez świadczącego usługę musi dodatkowo znaleźć się zapis „ODWROTNE OBCIĄŻENIE”.

Podkreślić trzeba, że zasady te obowiązują tylko w przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę dla generalnego wykonawcy lub w jakimkolwiek miejscu łańcucha podwykonawców.

Podkreślić również należy, że nie wszystkie roboty podlegają odwrotnemu obciążeniu. Wykaz tych robót zawarty jest w załączniku nr 14 do ustawy VAT.

Zmiany od 1 stycznia 2017 roku w zakresie listy towarów, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem.   

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadzono rozszerzenie listy towarów, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem. Dodatkowo w załączniku nr 11 do ustawy VAT znajdują się obok różnych rodzajów srebra, złota i platyny również procesory (elektroniczne – komputerowe) oraz pewne rodzaje biżuterii i innych wyrobów jubilerskich.

Niektóre planowane zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

Likwidacja możliwości składania deklaracji VAT kwartalnych.

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpić ma likwidacja możliwości składania deklaracji kwartalnych VAT-7K dla podmiotów nie będących małymi podatnikami (tzn takimi, których obrót roczny nie przekracza według obecnych przepisów równowartości 1,2 mln euro). Natomiast dla małych podatników ma być zniesiona możliwość składania deklaracji kwartalnych przez pierwsze 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności (zarejestrowania jako podatnik VAT czynny).

Wyłączeni ze składania deklaracji kwartalnych mają być również podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów tzw wrażliwych, to jest wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy na warunkach określonych w treści właścuwych przepisów Ustawy VAT.

Obowiązek elektronicznego składania deklaracji oraz likwidacja kwartalnych VAT-UE

Wszyscy podatnicy od 1.01.2017 będą mieli obowiązek elektronicznego składania deklaracji podatkowych zarówno VAT-7 (VAT-7K) jak i informacji podsumowujących VAT-UE (handel unijny). Zlikwidowana będzie również możliwość kwartalnego składania informacji podsumowujących VAT-UE.

 Ograniczenie możliwości żądania zwrotu nadwyżki podatku VAT w ciągu 25 dni.

Od 1.01.2017 możliwość żądania zwrotu nadwyżki podatku VAT w ciągu 25 dni ograniczona będzie, ogólnie mówiąc, do tych przypadków gdy zobowiązania wynikające z faktur kosztowych uregulowane będą w formie bezgotówkowej, przy czym wyłączone z tego obowiązku będą łączne zobowiązania wynikające z rozliczanych w danym miesiącu faktur do kwoty 15.000 zł. Ograniczeniem będzie również kwota przeniesienia nadwyżki podatku z deklaracji za miesiąc poprzedni do 3.000 zł.

Wszystkie powyższe informacje nie stanowią oficjalnej wykładni prawa i ich autor nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Kopiowanie zarówno w części jak i w całości bez zgody autora jest zabronione.

28 lat doświadczenia w profesjonalnym doradztwie podatkowym i księgowości

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem